چقدر دلتنگم پر زخم بالم
حالا نوبت توئه بیای دنبالم

جدا شدیم برا تو گریه کردم
مثل نسیم برا تو گریه کردم
یه سال و نیم برا تو گریه کردم

تو که رفتی ای یار ای وای
من و کشتن صد بار ای وای
چی بگم از بازار ای وای

امون از این جدایی
حسین من کجایی

سرم پایین بود سر تو دعوا بود
حرم تو بین یهودی ها بود

خدا برا سر تو گریه می کرد
رو نیزه ها سر تو گریه می کرد
به حال ما سر تو گریه می کرد

پا به پات سنگ خوردم ای وای
پا به پات پَژمُردم ای وای
برا زخمات مُردم ای وای

هنوز خواب میبینم
بالای نیزه هایی
حسین من کجایی

تموم شب هام شام غریبونه
اما امون از اون شب ویرونه

هنوز دلم برا موهاش کبابه
اومد سرت که دخترت بخوابه
کبوترت جا مونده تو خرابه

گلت از پا افتاد ای وای
مثل زهرا جون داد ای وای
می زدم من فریاد ای وای

شدم مثله رقیه
آماده رهایی
حسین من کجایی