خسته ام بی رمقم بی جونم دارم میرم
زهرام منتظره مهمونم دارم میرم
حسن بابا پریشونم خداحافظ
فدات بشم حسین جونم خداحافظ
این دنیا خیری برام نداشت
غیر خون دل برام چی داشت
داغ زهرا رو قلبم گذاشت ای دل

حسنم تو بعد من یتیما رو نوازش کن
کار هر کی که گره خورده تو بازش کن
نگاه به آه و نالم کن خداحافظ
حسن بابا حلالم کن خداحافظ
حیدر خسته از این عالمه
زخم قلب من بی مرحمه
دلتنگم دلتنگ فاطمه ای وای

مثل فاطمه ام دلواپسم برا زینب
بعد از این همه غم میره کربلا زینب
پای حسین بمون زینب خداحافظ
بمون تا پای جون زینب خداحافظ
تویی پشت و پناه حسین
روزی که بی سپاه حسین
وعدمون قتلگاه حسین زینب