گلچین مولودی ۱۳۸۱

امشب دل و جان و عقل و دین در پای حیدر می ریزم

مرحوم سید جواد ذاکر

۴۸۷۶
۵۳۴۸
۳