ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

از نریمان پناهی، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ زهرای من بانوی تبدارم زمینه ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۳۷۷۶ ۹۶۱
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ یا زهرا الهی بمیرم به چه وضعی افتاده حالت شور ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۳۲۹۹ ۱۰۷۶
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ مرو زهرا نشو یار نیمه راه من تو این دنیا شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۱۶۵۶ ۶۴۵
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ زهرای من سویی نمونده توی چشمات شور ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۱۹۷ ۵۳۲
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ میون شعله ها در سوخت شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۶۱۴ ۶۵۸
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ خدایا چرا این روزا مادرم حال خوبی نداره شور ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۲۵۶۱ ۷۷۰
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ غریب آقا داره می پیچه تو روضه بوی سیب آقا شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۱۳۴۸ ۵۷۷