۱۲ مهر ۱۳۹۹

۱۲ مهر ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ حسین جان برام باورش سخته امسال حرم رو نبینم شور ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۸۱۴۴ ۲۳۲۱
۲ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ بدوشت می کشی بار امانت را تک و تنها واحد ۶.۳ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۱۸۸۴ ۷۶۰
۳ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ یا عباس عشق تو محول الاحوالم شور ۶ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۲۹۹۸ ۱۳۳۱
۴ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ دلبسته مرام کسی جز علی نباش شعرخوانی ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۷۱۴ ۸۰۱