شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ شاه کربلا حسین زمینه ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۳۵۶۱ ۱۲۷۱
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ زندگیم حسین ترانه بچگیم حسین شور ۳.۶ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۵۷۳۴ ۱۵۸۲
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ البلاء للولاء خون شده دیگه دلا شور ۲.۲ ۱:۵۷ ۰ ۰ ۶۲۶۷ ۱۶۵۸
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ کجا رفتی ای یار و غمخوارم واحد ۱۴.۸ ۱۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۸۸ ۷۳۰
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ دلدار من ای یار من واحد ۴.۹ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۳۰۴ ۷۲۷
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ بدم المظلوم بدم العطشان شور ۳.۶ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۲۳ ۷۳۰
۷ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ من برا همین به دنیا اومدم شور ۳.۴ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۷۶۵ ۹۸۰
۸ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ خوندم از روی لهوف شور ۴.۷ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۸۷۴ ۹۶۷