شب ششم محرم ۱۳۹۹

شب ششم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۱۰ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۹ ای یادگار حسنم زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۷۲۸ ۴۱۵
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۹ رسیده از دل خیمه زمینه ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۶۳۰ ۳۵۱
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۹ دوباره دل صبورم شکست شور ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۰۸۵ ۵۳۸
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۹ با نعره های حیدری شور ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۱۱۰۵ ۵۲۸
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۹ میره سمت میدون غزال حسن واحد ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۶۳۶ ۲۹۶
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۹ به نام نامی اولیاء مخدره زینب واحد ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۰۷ ۴۶۷
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۹ لشکر عدو فراری شده شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۱۱۷ ۵۳۰
۸ شب ششم محرم ۱۳۹۹ عشق قد رعنای اباالفضل شور ۴.۵ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۵۱ ۵۳۵
۹ شب ششم محرم ۱۳۹۹ قاسم گیسو قاسم رخ بی همتا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۹۲۸ ۴۶۶
۱۰ شب ششم محرم ۱۳۹۹ عموجان چی اومد سر پیکرت شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۷۰۸ ۴۱۰