شب هفتم محرم ۱۳۹۹

شب هفتم محرم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ لالایی گلم دیگه بخواب کبوتر من زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۷۴ ۸۳۴
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ رو به کسی نمی زنم به جز امام حسین شور ۶.۲ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۱۶۱۹ ۹۶۷
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ عشق خدادادی من شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۴۳۰۴ ۱۴۷۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۵.۴ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۷۴۵ ۵۶۲
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ الا اهل حرم من از یم خون گوهر آوردم واحد ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۷۷۴ ۵۷۲
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ خاک به سر خاک شور ۵.۱ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۹۲ ۸۰۹
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ حسین جان سرت رو توی قتلگاه نانجیبا بریدن شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۶۷ ۷۴۳