شب پنجم محرم ۱۳۹۹

شب پنجم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۹ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ به هوش اومد و دیدم که خیمه مردی نداره زمینه ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۷۶۳ ۲۶۸
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ نفس نفیس حیدر کرار حسن آقام زمینه ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۴۷۴
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ فخرمه خدمتگذار حسینم شور ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۴۲۳ ۳۳۸
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ خونم حلالت اباالفضل شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۴۹۱ ۳۳۷
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ قمر بنی هاشم اباالفضل شور ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۵۰۹ ۳۸۸
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ هر چی دارم صدقه سر حسنه شور ۲.۲ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۱۵۶۱ ۵۳۹
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ دم همه دم میگم شور ۲.۷ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۱۴۶۱ ۵۵۰
۸ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ قاتل الحرب صوت تکبیر علی شور ۲.۴ ۲:۲۶ ۰ ۰ ۱۲۳۸ ۴۴۸
۹ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ شبا اگه گریونم یا اینکه پریشونم شور ۲.۶ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۴۸۵ ۳۶۹