شب چهارم محرم ۱۳۹۹

شب چهارم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ نبینم غمو تو چشات زمینه ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۴۷۷ ۲۴۱
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ میکده را مشتری ام زمینه ۳.۲ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۴۱۸ ۲۸۰
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین شور ۵ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۵۸۶ ۴۱۸
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ ذکر لبم یا زینب سلام الله شور ۵.۱ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۳۹۳۹ ۸۶۰
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ قمر زیبا قمر قمر یکتا شور ۴ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۶۴۴ ۳۸۷