شب اول محرم ۱۳۹۹

شب اول محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۹ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۹ کوفه حیرون و سرگردونم زمینه ۵.۴ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۶۴۰ ۲۷۳
۲ شب اول محرم ۱۳۹۹ قد قامت العزا زمینه ۳.۸ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۴۳۷ ۳۰۵
۳ شب اول محرم ۱۳۹۹ چقده نوکر بینمونن که سال پیش غرق غم بودن شور ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۴۱۶ ۳۱۵
۴ شب اول محرم ۱۳۹۹ خدا رو شکر دیدم دوباره ماه ماتمت رو شور ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۳۳۵ ۳۲۳
۵ شب اول محرم ۱۳۹۹ به سرمه هوای حرم حسین شور ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۴۹۴ ۴۰۷
۶ شب اول محرم ۱۳۹۹ سکان عالمو به کف داره شور ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۳۷۶ ۳۴۹
۷ شب اول محرم ۱۳۹۹ شده غوغایی مگر علی رجز می خونه شور ۳ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۶۳۴ ۳۸۳
۸ شب اول محرم ۱۳۹۹ فرمانده کل قوا علی علی شور ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۸۹۵ ۴۹۹
۹ شب اول محرم ۱۳۹۹ دنیام کرب و بلاست شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۳۸۸ ۳۵۸