شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ معلومه بستی بار سفر رو روضه ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۲۷۴۴ ۱۰۱۵
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ لا فتى الا علي لا سيف الا فاطمه زمینه ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۲۶۰۵ ۱۵۵۴
۳ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ تو چشم خیست غم لبالب می بینم زمینه ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۷۶ ۱۴۱۸
۴ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ پاشو ببین تو خونمون چه خبره امشب زمینه ۴.۶ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۳۱۵۱ ۱۸۵۲
۵ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۸ اگر می خواستی سوزی در آتش حاصل ما را واحد ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۱۶۶۰ ۱۲۷۶