تخریب بقیع ۱۳۹۸

تخریب بقیع ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۸ الهی که از غمت جون بدم بمیرم زمینه ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۵۲۴۱ ۲۷۷۳
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۸ دوباره درد و غصه بی شماره شور ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۳۷۲۱ ۵۸۱۰
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۸ می شناسنم به نام تو واحد ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۲۳۴۶ ۱۶۱۲