شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ چی میشه قدم بذاری روضه ۱۶ ۱۶:۵۹ ۰ ۰ ۷۵۳۷ ۲۶۷۶
۲ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من روضه ۳.۵ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۸۱۹۵۸ ۱۷۸۳۶
۳ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ دردای من بی درمونه زمینه ۹.۳ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۸۷۲۸ ۴۹۳۵
۴ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ قدم قدم با هر دم شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۶۵۵۵ ۳۹۰۶
۵ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من شور ۶ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۳۸۷۰۱ ۱۱۰۶۹