شب دوم محرم ۱۳۹۴

شب دوم محرم ۱۳۹۴

از حمید علیمی، ۱۱ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۴ پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست روضه ۶ ۶:۲۹ ۲ ۲ ۵۳۷۶ ۳۷۰۹
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۴ بیا برگردیم و آوارم نکن روضه ۶.۹ ۷:۳۰ ۳ ۳ ۱۰۳۸۱ ۴۶۲۷
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۴ منو رهام نکن که جَلد گنبدم مناجات ۵.۶ ۶:۰۲ ۳ ۳ ۲۶۱۰۵۷ ۶۹۸۴۵
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۴ آسمون دلش گرفته و شد به پا تموم خیمه ها زمینه ۴.۸ ۵:۱۲ ۳ ۳ ۴۴۹۳ ۵۶۱۶
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۴ آب می بینم عطش می گیرم شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۲ ۲ ۴۰۹۰ ۵۴۲۹
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۴ واسه من سینه زنی عبادته واحد ۳.۴ ۳:۴۲ ۲ ۲ ۷۵۸۹ ۴۸۲۳
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۴ هنوز زینب کبری کنار دلبر هست واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۲ ۲ ۲۸۷۳ ۴۰۹۹
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۴ امروز مَحرمان حرم سایه سرم واحد ۴.۵ ۴:۵۱ ۲ ۲ ۳۵۷۳ ۵۳۰۷
۹ شب دوم محرم ۱۳۹۴ خوش به حال هر کس که براش تب کرده شور ۵ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۵۵۶۴ ۵۶۰۱
۱۰ شب دوم محرم ۱۳۹۴ بدون تو غم دارم شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۲ ۲ ۴۰۱۰ ۵۵۱۷
۱۱ شب دوم محرم ۱۳۹۴ بیا گردیم که دلگیره این زمین شور ۸.۱ ۸:۴۸ ۲ ۲ ۳۲۹۰ ۵۲۷۵