گلچین فاطمیه ۱۳۸۴

گلچین فاطمیه ۱۳۸۴

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ یل کربلا اباالفضل قربون قد و بالات شور ۱.۹ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۲۰۶۰۲۱ ۴۹۵۵۳
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ شبی گفتم با ساقی ای یارم زمینه ۵.۴ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۴۳۵۴۰ ۲۶۲۹۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ تن دادم او را جان شدم واحد ۵ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۳۹۳۹ ۱۸۰۴۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ چه شود به چهره زرد من شور ۵.۱ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۱۳۸۷۳ ۱۹۹۳۶
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ پرچم سرخ گنبدت دل من خون می کنه شور ۶.۷ ۹:۳۶ ۰ ۰ ۲۸۴۹۰ ۲۷۶۰۹
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ هماره بر لبم بود ذکر شما شور ۱.۸ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۱۷۸۱۷ ۱۹۹۶۹
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ نوش من نیش مکن شور ۴.۷ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۳۲۲۰۴ ۲۱۷۱۵
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ هماره بر لبم بود ذکر شما شور ۱.۲ ۱:۴۴ ۰ ۰ ۱۰۶۳۴ ۱۸۳۹۰
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ مانده ام تنها یا حسین دلبر من شور ۴.۸ ۶:۵۷ ۰ ۰ ۲۲۷۰۲ ۲۳۳۳۳
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ حسرت زیارت تو مونده تو این دل زارم شور ۱.۵ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۶۹۱۱۲ ۱۴۰۸۹
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ چی میشه یابن فاطمه یه گوشه چشم نگام کنی شعرخوانی ۴.۵ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۴۴۸ ۵۹۷۷
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ مادری دارم که ذات حق فرستاده سلامش شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۶۸۲۵ ۳۳۴۱